ธรรมนูญ(ชั่วคราว)ชมรม
หมวด 1 บททั่วไป

ข้อ 1 ชมรมภาษาไทย ชมรมโรคต้อกระจกและการแก้ไขสายตาผิดปกติ ชื่อภาษาอังกฤษ "Thai Cataract and Refractive Surgery Society" เป็นชมรมในสังกัดราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

ข้อ 2 ในธรรมนูญนี้
ชมรม หมายความว่า ชมรมโรคต้อกระจกและการแก้ไขสายตาผิดปกติ
คณะกรรมการ หมายความว่า คณะกรรมการชมรมโรคต้อกระจกและการแก้ไขสายตาผิดปกติ
ราชวิทยาลัย หมายความว่า ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

หมวด 2 วัตถุประสงค์ของชมรม

ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของชมรม

หมวด 3 สมาชิกชมรม

ข้อ 4 ประเภทและคุณสมบัติสมาชิกชมรม

ข้อ 5 สมาชิกชมรมมีสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการของชมรม และมีสิทธิในการออกเสียงเลือกคณะกรรมการชมรมตามระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งคณะกรรมการของชมรม
ข้อ 6 การขาดจากสมาชิกภาพ


หมวด 4 คณะกรรมการชมรม

ข้อ 7 ให้สมาชิกสามัญของชมรมออกเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการชมรมตามระเบียบชมรมว่าด้วยการเลือกตั้งคณะกรรมการของชมรม


ข้อ 8 คณะกรรมการชมรม ประกอบด้วย


ข้อ 9 คณะกรรมการชมรมมีวาระคราวละ 2 ปี โดยประธานจะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 วาระ

หมวด 5 การเงิน

ข้อ 10 ให้ประธานชมรม เลขานุการ และเหรัญญิกเป็นผู้รับผิดชอบในการรักษาเงิน และการอนุมัติจ่ายเงิน
ข้อ 11 ให้เหรัญญิกชมรมรายงานรายรับรายจ่ายของชมรมต่อเหรัญญิกราชวิทยาลัยเพื่อรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการราชวิทยาลัยปีละ 2 ครั้ง

หมายเหตุ : เนื่องจากคณะกรรมการชั่วคราวของชมรมบางท่านปฏิบัติงานในต่างจังหวัดหรือยังไม่ได้เข้าร่วมเป็นองค์ประชุมใหญ่ ดังนั้นวางแผนจะมีการประชุมคณะกรรมการชมรมในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2554 เพื่อทบทวนธรรมนูญของชมรม, กำหนดระเบียบชมรมว่าด้วยการเลือกตั้งคณะกรรมการชมรมและดำเนินการจัดให้มีคณะกรรมการชมรมชุดใหม่แล้วแจ้งให้ราชวิทยาลัยทราบตามข้อบังคับของราชวิทยาลัยต่อไป
สถานะการเงินปัจจุบันของชมรม ฝากเงินไว้กับราชวิทยาลัย มีเงินคงเหลือ 134,495.24 บาท