ชื่อชมรม :
ภาษาไทย: ชมรมต้อกระจกและการแก้ไขสายตาผิดปกติแห่งประเทศไทย
ภาษาอังกฤษ: The Thai Society of Cataract and Refractive Surgery
เครื่องหมายชมรม ฯ


อธิบายความหมาย
1. ภาพดวงตาประกอบด้วย 3 สี
คือแดง, ขาว, น้ำเงิน ซึ่งหมายถึง ชาติไทย, ศาสนา, พระมหากษัตริย์
2. THSCRS ย่อมาจาก Thai Society of Cataract and Refractive Surgery
3. Thailand หมายถึง ประเทศไทย


นโยบายของชมรม
 1. - เพื่อรวบรวมจักษุแพทย์ที่มีความสนใจเรื่องโรคต้อกระจกและการแก้ไขสายตาผิดปกติ
 2. -เพื่อส่งเสริมวิชาการด้านจักษุวิทยาเรื่องโรคต้อกระจกและการแก้ไขสายตาผิดปกติทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ ให้เจริญก้าวหน้าทันสมัยตามแบบสากล
 3. -เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่วิชาการเกี่ยวกับโรคต้อกระจก, การรักษาต้อกระจก, ความก้าวหน้าของเลนส์แก้วตาเทียม, การแก้ไขสายตาผิดปกติ
 4. - ร่วมกับคณะอนุกรรมการวิชาการของราชวิทยาลัย ในการจัดการประชุมทางวิชาการการศึกษาต่อเนื่องและกิจกรรมต่างๆสำหรับสมาชิก

 5. แผนดำเนินงาน
  1. - รวบรวมผลงานของสมาชิกที่น่าสนใจที่เคยเสนอในที่ประชุมวิชาการราชวิทยาลัย, สมาคม หรือต่างประเทศพิมพ์รวมเป็นเล่ม หรือออกเป็นวารสาร
  2. - นัดหมายให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติในผู้ป่วยโรคต้อกระจก, การรักษาต้อกระจก,ความก้าวหน้าของเลนส์แก้วตาเทียม,การแก้ไขสายตาผิดปกติอย่างสม่ำเสมอ
  3. - มีการอบรมหรือประชุมกลุ่มย่อย สาธิตการผ่าตัด wet lab เพื่อฟื้นฟูวิชาการใหม่แก่สมาชิก
  4. - รายงานผลการปฏิบัติงานให้ราชวิทยาลัยฯ ทราบทุกปี